Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ուր ոք տան որ լինիցի կին յղի ի ժամ ծնանելոյ նորայ հարկաւոր է հրաւիրել քահանայ ոմն զի բերցցէ ընդ իւր սրբազանագործիք մկրտութեան դրոշմի եւ հաղորդելոյ հանդերձ սուրբ աւետարան խաչիւ եւ այլ հարկաւոր զգեստիւք ի տունն ծնանելոյ կնոջ, եւ պատրաստ ընդ կենալ մինչեւ կինն ծնցի, եթէ գուցէ ծնեալն տկար եւ այլ որ ոք պատճառի որ տա' տեղի կասկածանաց պահելոյ նմայ մինչեւ ժամանակ սահմանի եկեղեցւոյ այսինքն, եօթն աւուր, եւ ապա' մկրտիլ, իսկոյն մկրտեսցի դրօշմեսցի վերջին Օծումն տացի եւ հաղորդեսցի երեխայն, յառաջ քան զվնաս ինչ ի վերայ կենաց երեխային յանձն առնուլն, այլ եթէ երեխայն առողջ թոյլ տացէ նմայ մկրտիլ, յաւուրն սահմանի: