Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք եկեղեցականք, տնանկ եւ աղքատք մի' բարկանասցեն ի վերայ սահմանին կարգադրութեան մերոյ, ի գլուխ 377, յօրինաց, վասն զի Ազգն Հայոց ո'չ խնայէ ողորմութիւն պաշտօն պատարագէց եւ մխիթարութիւն տնանկաց եւ աղքատաց, եթէ ո'չ ամենայն զօրութենէ պահէ ի միտս իւր անպակաս առնել նոցա ի ամենայն հարկաւորութենէ ի աշխատանաց եւ արդեանց հարուստ կենդանի արանց զգուշութեամբ Տանն Հայոց: