Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ո'չ ոք այր մի' տացէ ընդունելութիւն իւր առ ոչ ոք Եպիսկոպոսի ձեռնադրել քահանայ ոմն պաշտօնի իւրեանց եկեղեցւոյ մինչ սարկաւագն հասակաւ մի' լինիցի երեսուն ամեայ, եւ եթէ յաւելի քան զերեսուն ամաց ահա' բարեգոյն: