Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ո'չ ոք իշխանի մի' ընդունեսցեն կրօնաւոր պակասակեան քան թէ յիսուն եւ հինգ ամաց, շրջիլ ի յերեսս երկրի մէջ քաղաքաց եւ բնակութեանց, եթէ ի գործ նուիրանաց եւ կամ քարոզութեան որ ամենայն նուիրակ եւ քարոզիչ կրօնաւոր մտանող ի մէջ ժողովրդի, պարտ է լինիլ ամաւ յիսուն եւ հինգ ամաց, եւ եթէ յաւելի բարեգոյն որ ո'չ պակաս ամօք քան թէ 55, եւ ամենայն տեղիս շրջող ի յերեսս երկրի որում գտցի կրօնաւոր երիտասարդ հարկաւոր է ըմբռնել նմայ եւ յանձնել եպիսկոպոսին իւրոյ զի մուծցէ ի վանքն իւր միայնակցութեան որում յինքն խոստացեալ կալով մնալ միայնակեաց եւ կրօնաւոր: