Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն երից ամաց մի անգամ սովորութիւն լինի հայոց մի եւ նոյն տարեմտի որ նորոգի Նախարարն Հայոց ի նոր նախարարէ, ելցէն երկոտասան այր խոհեմ, հեզ, երկայնամիտ եւ հասակաւ լիքն իբր հալեւոր առ ի դրունս ամենայն վանօրէից կրօնաւորաց եւ ապաշխարօղաց խնդրել արձակութիւն ի առաջնորդէ վանքին եւ մօրէ ապաշխարօղաց մտանել ի վանքս առանձին լսել փափագ սրտից կրօնաւորաց եւ ապաշխարօղաց, եւ ի միջի նոցա եթէ գտցի որոք կրօնաւոր եւ ապաշխարօղ որ յատկապէս ցանկայ եւ կամի ելանել ի վանքէն եւ մտանել յաշխարհ, եւ ըստ Օրինօք ամուսնանալ, շարեսցեն թուղթ պաղատանաց նորայ առ Հայրապետն Հայոց ձեռնադրեսցի ելանողն եւ վկայութեամբ լսօղ առաքելոյն նախարարի հաստատեալ թուղթն պաղատանաց բերել առ նախարարն, եւ նախարարն հանեսցի Օրինակ թղթոց որ քան որ իցէ եւ ծածկաբար ընծայեսցէ առ սպա'ս Հայրապետի խնդրելով դատաստան արդարութեան եւ հրաման շնորհաց զի արձակեսցի նոցայ եւ նոքայ ելցեն առ ի ամուսնութիւն եւ լիցին իբրեւ աշխարհական: