Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որպէս Օրէն է մեզ ի ժամանակն պատերազմի ընդ ումեք թշնամւոյ մերոյ որ ոք ամրոց շէնք եւ բանակ ընդ պատերազմաւ ստացեալ զամենայն ինչս ի նմայ աւար զօրաց մերոց լինիլ, այլ անդրադարձն սորայ զոր ինչ գաւառ, գեօղարէնք եւ շէն թշնամեաց ի ժամ պատերազմի առանց ընդդիմամարտութեան հնազանդելոյ մերոյ զօրաց պահպանութիւն մեր ի վերայ նոցայ եւ ի վերայ ընչից նոցայ լինիցի, վասն որոյ պարտ է պահպանել նոցայ իբր եւ ժողովուրդ մեր եւ թոյլ տալ նոցա կալ եւ մնալ ի տեղի իւրեանց ազատապէս վայելել ինչս իւրեանց միմիայն հարկ եւ մաքս եւ հաս եւ բաժին որ տալոց էին տերանց իւրեանց` տացեն մեզ եւ մնասցեն իբր մեր ժողովուրդ, զամենայն ժամանակս մինչ կալով մնասցէ բանակ եւ իշխանութիւն մեր անդ, եւ ի ժամ չուելոյ բանակին մերոյ անտի, ո'չ ոք ի մէնջ ունիցի արձակութիւն գերել նոցայ եւ շարժել նոցայ ի տեղէ ի տեղ իւրեանց եւ աւար յառնել ի յընչից նոցայ, կալով մնասցեն նոքայ ի տեղի իւրեանց հնազանդելով սեպհական տերանց իւրեանց: