Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ գուցէ թշնամին մեր ի ժամանակի պատերազմի գերեսցէ հասարակ ժողովրդենէ մերմէ, որ ոչ իցէ' զինուոր եւ ոչ առեալ զէ'ն եւ ոչ ընդդիմացեալ թշնամւոյն, հանիցէ ի տանէ եւ ի բնակութենէ իւրմէ առ այլ եւ աւար յարիցէ ստացուածք նորայ, պարտ է մեզ թիւ արկանել այնպիսի անձինք գերեցեալքն մեր եւ արժանաւորութիւն աւարից որ քան որ իցէ եւ մի' տալ խաղաղութիւն թշնամւոյն մերոյ մինչ յետս դարձուսցէ գերեալս մեր ընչիւք, եւ յաւելորդապէս մի եւ նոյն քանակութեամբ անձինք եւս ի ժողովրդենէ իւրմէ, եւ ինչ ի ստացուածէ իւրմէ յաւելցի մեզ իբր տոկոս վասն անկարգ արարմանց, որ խաղացուց սառն արեամբ կացող ժողովուրդն մեր ի սեպհական բնակութենէ իւրմէ, որ ո'չ ձեռն ի սուր առեալ եւ ո'չ ընդդիմացեալ նմայ, եւ յանձն առեալ հատուցանել նոցայ հարկ, մաքս, հաս եւ բաժինն որում հատուցանէր մեզ: