Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որ ոք գաւառաք, քաղաք եւ գեօղք եւ բնութիւն մարդոյ ի յաշխարհէն թշնամեաց ի ժամանակի պատերազմի հնազանդելով մեզ գտանելով պահպանութիւն ի մէնջ դաւաճանասցի, սա'պիսի մեղաւորն եւ մեղաւորք դատաստան ընդունիլ արժան է ըստ համեմատութեան վնասու դաւաճանութեանց իւրեանց մինչեւ ի մահ, եւ գերութիւն եւ ինչս նոցա աւար, վճիռ մեղացս կարէ ելանել սպարապետէ մերմէ որ հրամայէ ի վերայ նոյն գնդի զօրաց որ դաւաճանն գտաւ հնազանդեցեալքս իւր, ըստ արժանաւորութեան վնասու դաւաճանութենէ իւրեանց: