Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ծախ ի վերայ ամենայն իրաց որ հատուցումն վերաբերէ ի Տանէն Հայոց առնելոյ, ծախողն նոյն դրամին պարտ է համարն արարեցեալ ծախին իւրոյ արդարութեամբ շարեսցի, եւ առաջի դատաւորի միոյ երդմնեսցի ի վերայ սրբոյ կտակարանի, խոստվանելով թէ գրեցեալ համարն իւր իրաւ եւ արդար է, եւ ատենի նոյն դատաւորի ձեռնադրեսցի համարն իւր, եւ ապա' լինիցի հատուցումն ի Տանէն Հայոց: