Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հատոր Օրինացս ունի բազում մասունս որ կարի ի ձեռանէ արանց իմաստնոց բացատրել զամենայն զոր ինչ բացատրութիւնք յօրինացս եթէ բարեպէս զի հաճեսցի ի կամս Տանն Հայոց պատուեսցեն, բայց ի յայնմանէ որ լինիցի ընդ դէմ բնութեան մարդոյ: