Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ բնակողաց ի յերեսս Երկրի Հայոց, ազատապէս զգեսցի հանդերձս իւր ձեռագործէ Աշխարհէն Հայոց, այլ նոքա որ յաւելորդասցեն զգենուլ ձեռագործս տարր յաշխարհի, եթէ արու եւ եթէ էգ, եթէ իշխան, եթէ պաշտօնատար, հարկեսցի հատուցանել ոմն ի տալոյ միոյ քսան դահեկան երծաթ առ Տունն Հայոց վասն սնոտի պարծանաց իւրոյ զի ձգտեցաւ միտս առն յայնմիկ առաւելագոյն փայլիլ ի մէնջ հասարակաց: