Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ ունի արձակութիւն ծախիւք իւրօք կազմել կարմունջս ի վերայ գետոց եւ ի վերայ աղտատուկ տղմի ի նմայ տացէ Տունն Հայոց նամակ հարկա'պահանջութեան 12 ամաց ժամանակաւ որ հաւաքէ ի անցաւորաց կարմնջէ այսինքն.
մարդն ձիաւոր 2 լոման
մարդ եւ կին հետեւակ 1 լոման
բեռն ձիոյ, ջորոյ, իշոյ, եզան եւ ըղտոյ 2 լոման
կառն 4 լոման
մարդ եւ թէ կին ի վերայ իւրեանց բեռնաւն 1 լոման

Եւ միջոց երկոտասան ամաց շինող կարմընջին ծախիւք իւրօք հոգասցէ նորոգումն, յետ լրումն երկոտասան ամաց կարմունջն մնասցէ ազատ եւ ծախն նորոգութեան ի Տանէն Հայոց եւ հարկն անցաւորաց մտցէ առ ի Տունն Հայոց: