Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ կամաւորապէս մտցեն ի պաշտօնս զինուորութեան երիտասարդ եւ տղայս հայոց իբր զի[ն]նսուն հազարս բարիոք լինի, եթէ ո'չ Տուն Հայոց հանիցէ ի մէնջ ամենայն գաւառէ եւ բնակութենէ Աշխարհին Հայոց վիճակաւ տղայս եւ երիտասարդս հինգ ի միոյ հարիւրէ, վասն պաշտօնի զինուորութեան եօթն ամ ժամանակաւ պահեսցէ ռոճկաւն Տանն Հայոց կառավարելով ըստ Օրինօք, եւ յետ եօթն ամաց ազատ լինի դարձցի ի տուն եւ ի բնակութիւնս իւր: