Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն թուղթ տէրունի որում աշխարհի որ ձեռնադրի հատուցանէ Տանն Հայոց ըստ իւրաքանչիւր աստիճանի որպէս ի վայր.

Թուղթ Նախարարութեան . 5000 դահեկան
Խորհրդականութեան . 1000
Մայր դատաւորութեան . 500
Դատաւորութեան . 100
Ատենաբանութեան . 100
Դպրութեան . 100
Ծերակուտութեան տանուտէրութեան 10
Իշխանութեան . 1000
Սպարապետութեան . 3000
Ասպետութեան . 2000
Հազարապետութեան . 500
Հարիւրապետութեան . 100
Տասնապետութեան . 5
Վարպետութեան . 10
Գաւառապետութեան . 100
Գեօղապետութեան քեօֆխայ . 10
Լրտեսպետութեան . 100
Զինապետութեան . 100
Վառյօդպետութեան . 50
Կառապետութեան . 100
Վրանապետութեան . 100
Կերակրոց պետութեան . 1000
Հրացու զինապետութեան . 100
Գանձապետութեան . 3000
Գնդապետութեան . 1000
Երկրաչափութեան . 1000
Դրօշակակալութեան . 10
Պարտաւորութեան ֆի հազարին . 1
Վնասա' պարտաւորութեան հազարին 1
Ղաբալէն վաճառեալ երկրին եւ տան հազարին 5
Դաշնադրութեան . 5
Հարսանեաց . 3
Թուղթ հրամանի ի վերայ ում որ իցէ հատուցանէ 5
Թուղթ կտակի . 1
Թուղթ վճռոյ . 10
Թուղթ գանգատոյ եւ պատասխանոյ 5
Թուղթ ստացելոյն . 1
Թուղթ արձակման . 2
Երաշխաւորութեան . 2
Տեղակալութեան . 1
Շոկայակալութեան . 2