Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ հաւանեցուցանող ի միջի վաճառողաց եւ գնողաց զամենայն զոր ինչ ապրանաց վաճառելոյ, զոր ինչ վարձ որ հաւանեցուցանողն գտցի ի նմանէ տասանորդն հատուցանէ ի գանձարանն Հայոց: