Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում զօրագլուխ եւ կամ զինուոր եթէ յանդգնեսցի հրամանի Տեառն իւրոյ ի ժամանակի պատերազմի եւ ի ժամու ճակատամարտի` մտցէ ի բանտ եւ եթէ բարձրացուսցէ ձեռս իւր ի վերայ Տեառն իւրոյ եւ հարկանէ, իսկոյն մեռցի: