Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զինուոր պաշտօնեայ եւ կամ զինուորք պաշտօնեայք ի ժամանակի պատերազմի փախեցեալ ի գնտէ իւրմէ առ թշնամիս Հայոց, եթէ ըմբռնեսցի, եթէ ըմբռնեցեալն գտցի միմիայն մի մեռցի, եթէ իցեն բազումք որոնելով հաստատեսցեն նախագուշակք եւ առաջնորդք մեռցեն, մնացորդքն գան յարիցեն եւ յապա գտցեն ազատութիւն: