Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն վրան կանգնեցուցանելն ի բանակի մերոյ հարկաւոր է ըստ կարգադրութեան երկրաչափ իշխանին մերոյ եւ ի խաղալն մի տեղէ առ միւս յօրինեսցի նոյն, եւ ամենայն փողոց բանակի տացի անուն իւր եւ նշան զի դիւրին ել եւ մուտ եւ ծանօթութիւն բնակութեան լիցի: