Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի պատճառն երկայն ժամանակաւ Աշխարհն Հայոց ամայի մնացեալ ի որ ոք ծայրագոյն իշխանացէ սեպհական, ազգէ եւ աւանդութենէ հայոց, եւ պաշտօն թէ նախարարութեան, թէ իշխանութեան, յատկապէս զօրապետութեան հարկաւոր է լինիլ այր ուշիմ եւ գիտուն ի արհեստ կառավարութեան, վասն որոյ եթէ գուցէ զի ի միջի աշխարհէն ընտրեցեալ փոխանորդաց մի' գտցի բաւական արժանաւոր անձինք ազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն Հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ որ արժանաւորութիւն ունենան ի պաշտօնի զօրապետութեան, յայնժամ հարկիւ ընդունել պիտոյ է ազգն հայոց, ունիլ զօրագլուխս, ճարտարապետս, երկրաչափս, թօփխանի գլխաւորս ի ազգէն վրաց, եթէ չգտանի ի ազգէն ռուստաց, եթէ չգտանի ի ազգէն նէմցայից, այսինքն ալմանէ երիս ամաւ ժամանակաւ, նամակաւ Տանուտերաց Հայոց, երդմնեցութեամբ, որպէս Օրէն է Հայոց:

Օրինակ նամակի քաղաքապետութեան: