Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ամրոց բերդօրեայք պարտ է ունիլ ամենայն ժամ պահակս երկուս վառեալ զինուք իւրաքանչ ի դրունս ամրոցաց եւ 24 զինուոր մի զօրագլուխ պատրաստ ներս դռան եւ սոքայ փոխարկեսցի ամենայն երկու ժամ մի անգամ թէ ցայգ եւ թէ ցերեկ: