Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ես Միքայէլ ՚ի գեղջէն Մեղրու խոստովանիմ առաջի յԱստուծոյ եւ առաջի ձեր եղբարք, եւ երդնում ՚ի վերայ Սուրբ կտակարանիս, որ եմ ծնունդ սեպհական ազգէն հայոց, հաւատացեալ ՚ի Քրիստոս աւանդութեամբն Հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ, եւ փոխանորդ հայոց ՚ի աշխարհին Նախիջեւանայ, խոստանամ առաջի յԱստուծոյ եւ ձեր եղբարք, զի կալով մնասցեմ հաստատուն ՚ի վերայ այսմ հաւատոյս եւ սիրոյ ՚ի վերայ ազգին իմոյ եւ հնազանդ Օրինացն կարգադրութեան տանն Հայոց զամենայն աւուրս կենաց իմոց:

Վկայեմք, որ երդմնեաց
եւ ձեռնադրեաց.
Շմաւօն Գծագիր.
Միքայէլ Մեղրու:

Օրինակ առաջին նամակին պաշտօնատարութեան ՚ի տանէն Հայոց, որ պարտ է ելանել ՚ի Հայրախնամ Հօրէ Հայաստանեաց: