Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յայտնի լինի ամենեցուն որ ես Յովսեփ Յարեմատացիս ետու անձն եւ ամենայն ստացուածքն իմ երաշխաւորութիւն ՚ի տեղի պարտուց Մարտիրոս եղբօր իմոյ, որում պարտէ թղթաւ վաշխապարտիւ միով թուաւ սեպտեմբերի 15. յամի Տեառն 1767. բովանդակն երեք հարիւր դահեկան երծաթոյ առ Տեառն Կիրակոս Բամբակաձորոյ, որ եթէ ՚ի վեր ասացեալ եղբայր իմ Մարտիրոսն պակասեսցի հատուցանել ՚ի վեր ասացեալ պարտս իւր, պարտաւոր արարի անձն եւ ամենայն ստացուածքն իմ, զի ես հատուցից պարտն եղբօր իմոյ առ Տեառն Կիրակոսի Բամբակաձորու առանց տալու պատճառոյ, գրուեցաւ յայսմ աւուր ՚ի քաղաքն Յարեմատայ յամսեանն յունվարի տասն յամին Տեառն փրկչին մերոյ Քրիստոսի 1767:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեաց,
կնքեաց եւ յանձնեաց.
Յովսէփ Յարեմատացի.
Մարտիրոս որդոյ Սարգսի.
Մովսէս որդոյ Յոնանու.

Օրինակ թղթոյ կտակի ննջեցելոց: