Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որում տեղի եւ որում ժամանակի յերեսս Երկրին Հայոց եթէ ՚ի ժամանակս խաղաղութեան, եւ եթէ պատերազմի ով ոք թշնամի որ յարիցէ ՚ի վերայ մեր որում ստանայցէ աւար, եւ կամ կողոպտիցէ, եթէ գաւառն եւ կամ աշխարհն այն ազատապէս ջատագովելով անկանելով ՚ի բերանոյ սրոյ մինչեւ եօթն այրս եւ ոչ կարացէ զերծուցանել զինչս իւրեանց եւ թշնամին աւարս յարիցէ, կորուստն ընչից գաւառին յայնմիկ հատուսցէ Տունն Հայոց առ կորուսանողն իբր հատուցեալ պարտս իւր: