Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մէնջ ամենայն հայոց պատրաստ գտցի տեղի դեղօրէից վասն բժշկութեան տկարաց, աղքատաց ծախիւք Տանն Հայոց բժշկաւ հանդերձ եւ ձրի բաշխեսցի ՚ի վերայ ամենայն կարօտելոց առանց վարձու: