Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ բարձր աստիճանիւ տուն գտցի առաջագոյն շինեցեալ ՚ի նմա հիւսիս կոյս յետոյ, ով ոք յապա՛ շինողք տանց իւրեանց կարող լիցի ՚ի վերայ երկրին իւրոյ շարել պարիսպ որքան բարձրութեամբ որ ինքն կամեսցի ՚ի անտեսչութիւն մէջ տան իւրոյ եւ հեղիցէ ջուր եւ ձիւն առ տուն եւ փողոցն իւր: