Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի դաշտ բնակեալ բանակք մեր ուր որ իցէ վրան զօրագլխի անդ հաստատեալ կացցէ երկու դրօշակս որում աւուր եւ ժամու զի մի ՚ի երկուս դրօշակի իջուցեալ երեւեսցի, սա՛ իցէ նշան զի յայնմ գիշեր եւ կամ վաղիւն առաւօտու խաղալոցէ բանակս առ այլ, եւ իջուցեալ դրօշակն առաջագոյն խաղասցի եւ իջցէ ՚ի տեղի որում սահմանեալ իցէ վաղիւն իջանելոյ բանակի անդ ՚ի յոտս կանգնեալ հաստատեսցի դրօշակն եւ անդ կանգնեսցի վրան զօրագլխին, որպէս առաջնում, նոյն գունակ ամենայն ոք ՚ի բանակէ առաքեսցեն նախնթացս, եւ երկրորդ վրանս սպասաւորօք հանդերձ, զի կազմեսցեն տեղի բնակութեան իւրեանց ըստ իւրաքանչիւր տեղի, վաղիւն ելանելով զօրք բանակի այր եւ ձիօք եւ հետեւակօք խաղալով ՚ի նորում իջեւանս իւրաքանչիւր ոք գտցեն վրանս եւ տեղիս իւրեանց պատրաստ միեւնոյն կերպարանօք որպէս առաջինն: