Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա


Ամենայն եւ ով ոք անօրէնութեան ծնեալ երեխայ ՚ի յերեսս Աշխարհին Հայաստանեաց եթէ արու եւ եթէ էգ, անուանակոչութեամբ եւ ՚ի յիշելոյ անունն նմայ թէ ում որդի եւ կամ յումմէ դուստր` մի լիցի ոչ ոք այլ անուամբ ՚ի կողմանէ հայրութեան, բայց անուն սրբոյն որում աւուր երեխայն այն մկրտի ՚ի տօնի նորա անուն նոյն սրբոյն եղիցի անուն հօր նմայ, թէպէտ մայր նորա անօրէնութեամբ յղացաւ եւ բնականապէս ծնաւ, այլ ՚ի շնորհէ սրբոյ աւետարանի մկրտութեան մկրտեալն գտցի շնորհ տանիլ ՚ի վերայ իւր որդիութիւն որում սրբի տօնի օր մկրտեցաւ: