Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Որովհետեւ իշխանք աշխարհին մերոյ լինելոց է ընտրեցեալ ՚ի ժողովրդենէ գաւառաց աշխարհէն մերմէ, որպէս գլուխ 14. յօրէնս, եւ իւրաքանչ ոք ունին ռոճիկս տարեկանս ՚ի առաքօղէ իւրմէ իբրեւ 3000 դահեկան, վասնորոյ ՚ի գլուխ 278, յօրէնս նշանաւորեալ ռոճիկս պաշտօնատարաց մերոց, ով ոք որ լինիցի յաւել արժանի քան զ3000 դահեկան, զոր ինչ յաւելորդն ՚ի Տանէն Հայոց հատուցանի, եւ ումեք արժանաւորութիւնն պաշտօնի պակասագոյն ռոճիկ քան թէ 3000 դահեկանս, զամենայն զոր ինչ յաւելի ստացեալն յետս դարձուսցէ առ առաքօղսն իւր: