Հայրէններու բուրաստանը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ՏԱՂԱՇԱՐՔ

Ա.

Մանկտի՛ք, ի յաճապս եկէք, լըսեցի՝ լեզուս կապեցաւ։

Եկին լուկ ինծի ասին թէ քո եարն ըզքեզ մոռոցաւ.

Արցունքս ի յերեսս ի վայր ջուր կ՚երթար՝ լուկ յարիւն դարձաւ.

Յոր կաթեց նա ծառ բուսաւ, ուր հաւեր կայր՝ հոն թառեցաւ։

 

Բ.

Երբ սէրն ի յաշխարհ եկաւ, եկաւ յիմ սիրտըս բնակեցաւ,

Հապայ յիմ սըրտէս ի դուսր ի յերկրէ յերկիր թափեցաւ.

Եկաւ ի գլուխըս ելաւ, ի յըղեղս ելաւ թառեցաւ.

Յաչերուս արցունք ուզեց նայ արիւն ի վայր վաթեցաւ։