Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ո'վ գեղեցիկ կոյս, տալիթայ Մարիեամ,
Մուպարաք եւզուի կատար, հէսրաթէմ,
Եկաւ եհաս ջուրն ի բերանս, կու դողամ,
Հասրէթըմ վար, պուլպուլ կիպի պէն մաթամ:

Վայ ասելով ծնկցի, անկիմ, թավալիմ,
Յինէեաթ սէնտան օլուրսայ` ղուրթիլիմ,
Քահանայ եմ անուամբ, շատ մեղօք լի եմ,
Րահմէթն չօխ էիսան էյլայ քի պիլիմ:

Անհնար է մարդ-հողածին զքեզ ճառէ,
Ղուտրէտթէն սու իչան ապի հէեաթէ,
Տկար մտօք լեզուս այս չափ զքեզ գովէ,
Տուրուքեան օլմիշսըն լալ ու կուհարէ:

Նայիմ աչօք ի քեզ, սուրբ կոյս տիրուհի,
Հասրէթըմ վար տայիմայ կեօրսէմ սէնի,
Ինձ ողորմեա աւուրն ահեղ ատէնի,
Հար սահար պուտըր տիլակըմ, մուրվէթ քէնի:

Է', տիրածին կոյս, Մարիեամ աննման,
Վիճուտմլայ սանայ թափտմ պիկուման,
Ինձ ողորմեա, մեղաւոր եմ քո ծառայն,
Մուպարաք եւզուի կեօստար հար զաման:

Սիրոյ կուսին սիրտս շատ կարօտանայ,
Ղալպըմ տօլու իմանիլէն զիատայ,
Շատ մեղք ունիմ, Որդոյդ սիրոյն ազատեա,
Սանայ եասիր Ովանէս քէշիշ էտնայ:

Էական բանին անեղին դու տաճար,
Օնիքի միլաթայ գըլտն սան նազար,
Երկոտասան ազգաց միջին ընտրեցար,
Մուրվէթ քեանի սէնի պուլտմ հար սահար:

Րոպէից արեգակն ծնար անհնար,
Սաֆիուլլահ սանայ ղլմիշտր նէզար,
Բարեխօսեա մեղաւորիս անդադար,
Րուզ ուշապհ ահ էթմատան ղուլպմ եանար:

Էացաւ ի քեզ Սուրբ Հոգին սխրալի,
Արի ղզան թանղրմըն վալիտէսի,
Մօրէ ծնայ մեղօք եւ աշխարհ եկի,
Ահ էտարմ կիճայ կունտուզ պիլահի:

Ցանկայ սիրտ իմ եւ փափագի սուրբ տեսուն,
Էտնայ ղուլնամ ֆարմաննայ զապուն,
Թվին հազար հարիւր եւ տասնընուն,
Ովանէս քէշիշ ղուլընդր, է'յ խաթուն: