Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն թէ յ՞որ Սուրբ Տեղիս ընթանալոց են նախնապէս տէրունական ուխտաւորքն։

Յառաջին գիշերւոջ յորժամ ագանին ՚իհոգետունն բարեպաշտօն ուխտաւորքն, ՚ի մէջ գիշերոյգան խոստովանահարքն որք կարգեալք են ՚ի մեծաւորէն. մինն արանց, եւ մինն կանանց. եւ զարթուցեալզտէրունական ուխտաւորսն, տանին ՚ի սուրբԵկեղեցին. եւ գրեալ վերակացուին զանուանսն՝ տալովզառաջին ողորմութիւնս՝ տան ՚ի ձեռս իւրեանց երկումոմս դեղինս. եւ ՚ի ծունր անկեալ չոգմամբ ՚ի վերայծնկաց մտանեն ՚ի Սուրբ Գլխադիրն Սրբոյն Յակոբայ. եւ համբուրեալ ողջագուրեն արտասուօք՝ դնելով անդզմի մոմն. եւ ժամասացքն երգեն զշարականս։ Եւ անտիմտանեն ՚ի Գերեզման սրբոյն Մակարայ. եւողջագուրեալ զնոյն՝ առեալ տանին զնոսա ՚ի նոյնգիշերին ՚ի դուռն Սուրբ Յարութեանն Քրիստոսի. եւերկրպագեալ համբուրեն զայն աստուածային դուռն, եւդառնան ՚ի Սուրբ Յակօբ։ Եւ յերկրորդ օրն ստիպեալ ՚իսիրոյ սրտից իւրեանց գան ՚ի պատրիարգարանն մեծ եւտան զողորմութիւնս ըստ իւրաքանչիւր կարողութեան։Քանզի Աստուծով եւ այսու տրօքս պայծառ եւ շէն պահիայն մեծ Աթոռն։ Եւ յերրորդ աւուրն սկսանինխոստովանիլ զյանցանս բոլորովիմբ, մեծաւ զղջմամբեւ արտասուօք. եւ ընկալեալ ՚ի խոստովանահօրէնզարձակումն՝ գոհանան զԱստուծոյմարդասիրութեանցն. եւ առեալ զգիր որ կնքեա՛լ է ՚իվերակացութենէն Սրբոյ Յարութեան դրաննթագաւորական հրամանաւ. եւ մերայնոց բացեալ զդուռնմտանեն ՚ի Սուրբ Յարութիւնն Քրիստոսի. եւհամբուրեն նախ զպատանատեղն. եւ անտի ահիւ եւդողութեամբ եւ արտասուօք մտանեն ՚ի ՍրբազնասուրբԳերեզմանն Քրիստոսի. եւ սկսանին բերանօքհամբուրել. ձեռօք շօշափել. գրկել. եւ ռնգամբքհոտոտել զանմահութեան հոտն։ Աստանօր երեւիուխտաւորն եթէ զղջացեալ իցէ, համահաւասարհրեշտակացն որ շուրջ կան զաթոռով աստուածութեանն։Եւ երանի՛ բոլոր զգայարանացն այնմ քրիստոնէին ՚իժամուն եւ ՚ի պահուն այնմիկ. զի զոր ինչ աղօթք եւխնդրուածութիւն ունի՝ լուիցէ՛ Տէր եւ կատարեսցէըստ հաւատոյն։ Եւ ելեալ ՚ի սրբազնասուրբԳերեզմանէն, ելանեն ՚ի Սուրբ Վերնատուննյեկեղեցին մեր, որ է Երկրորդ Գողգոթա։ Եւ զկնիարձակման ժամուն զգեստաւորեալ կարգաւորքնշարականօք եւ մոմեղինօք ՚ի շուրջ ածեն զնոսա ՚իբոլոր սրբութեան տեղիքն, ծանուցանելով նոցազիւրաքանչիւր տեղւոյ զխորհուրդն. եւ մատուցեալզսուրբ պատարագն արձակին ՚ի խաղաղութիւն։