Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Համառօտ ներբողեան եւ աղերս առ սուրբ քաղաքն Երուսաղէմ։

Ամենասուրբ եւ աստուածահոտ, հրաշալի եւհրաշափառ, լուսածաւալ եւ աստուածակոխ քաղաքդԵրուսաղէմ։ Ցանկալի հրեղինաց, եւ բաղձալիհողեղինաց։ Երկիր աւետեաց, եւ խնամեալ աչօքնԱստուծոյ։ Քաղաք երկնաւոր թագաւորին, եւ երկինքյերկրի։ Բնակարան հրեշտակաց, եւ քաւարան մեղացմարդկան։ Մայր ամենայն եկեղեցեաց, եւ ծնօղ ըստշնորհի ամենայն քրիստոնէից։ Գերազանցեալ փառօք, եւ պերճացեալ պատուով։ Զարդարեալ նահապետացդասուք, եւ պճնեալ սրբոց մարգարէիցն երամօք։Պանծացեալ կուսութեամբ ամենամաքուր ՍուրբԱստուածածնին, եւ զուարճացեալ գալստեամբ ՄիածնիԲանին։ Պսակեալ կենսատու Սուրբ Խաչիւն, եւվերայպատուեալ ամենասուրբ Գերեզմանիւն Քրիստոսի։Բերկրեալ սրբազան առաքելոցն գնդիւ, եւ մեծարեալշնորհօք եւ ճշմարտութեամբ սրբոյ Աւետարանին ընդհնոյն կտակարանի։ Եւ վերջապէս բարգաւաճեալհայրապետօք, եւ վարդապետօք, մարտիրոսօք, եւճգնաւորօք, կուսանօք եւ ստնդիայ մանկամբք։Վասնորոյ երես ՚ի գետին եդեալ աղերսեմզբարձրապատիւ սրբութիւն քո. եւ զգանձեալ շնորհսսրբոց Տնօրինականաց Փրկչին մերոյ ՅիսուսիՔրիստոսի. զի ձիւնացուսցէ՛ զնսեմացեալ միտս իմամբարել ՚ի քեզ շնորհաց. զի թերեւս կարացից գրելզպատմութիւն քո, եւ շուրջ զքեւ նախանկատեալտեղեացն։ Այնու յուսով զի անվրէպ գտանիցիմ ՚իսուրբ օրհնութեանց. եւ արժանացայց սուրբ հողոյդորպէս ընտանի ծառայ քո։