Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն նախասահմանեալ եօթանց տեղեաց ուր տէրունական ուխտաւորաց հարկ է տեսանել զպատարագն։

Թէպէտ ՚ի միջի եւ արտաքոյ սրբոյ քաղաքիսԵրուսաղէմայ ամենայն սրբութեան տեղիքն են քաւարանմեղաց մարդկան յորոց ընդունին երկրպագուքնզշնորհս քաւութեան խոստովանութեամբ, սակայնլուսաւորեալ հոգի նախնի հայրապետք սրբոյ գահոյսսահմանեալք են յեօթն գլխաւոր տեղիս մատուցանելզպատարագն ընդդէմ եօթն մահացու մեղացն. զիտէրունական ուխտաւորքն մաքրեսցին ՚ի մեղաց, եւընդունիցին զեօթն գլխաւոր առաքինութիւնս ՚ի սուրբպատարագաց։

Կիրակի օրն պատարագն մատչի ՚ի սուրբԱթոռն յաւագ խորանն որ է յանուն Տեառնեղբօր սրբոյնՅակոբայ. եւ է՛ ընդդէմ նախանձու։ Քանզի հրէայքննախանձեցան ընդ արդարութիւն եղբօր Տեառն սրբոյնՅակոբայ, հանելով զնա յաշտարակ տաճարին եւ ընկեցին՚ի վայր։ Եւ զի յոյժ սիրէր զեղբայրն իւր ըստմարմնոյ զՏէրն մեր Յիսուս Քրիստոս, վկայեաց թէ՝Յիսուս նստեալ է ընդ աջմէ Հօր։ Վասնորոյ հաւատովխնդրողաց պարգեւի՛ սէրն բարեհաճոյ. եւ բարձցիմեղքն նախանձու ՚ի ձեռն բոլորապէսխոստովանութեան։

Երկուշաբթի օրն պատարագն մատչի ՚ի ՍուրբՀրեշտակապետ. եւ է՛ ընդդէմ բարկութեան։ քանզի աստբարկացեալ զինուորն էած ապտակ յերեսս Տեառն մերոյՅիսուսի Քրիստոսի ասելով, ա՞յսպէս պատասխանեսքահանայապետին։ Եւ հեզն ամենայնի Յիսուսհեզութեամբ ետ զպատասխանի, եթէ չար ինչ խօսեցայվկայեա՛ վասն չարին. իսկ եթէ բարի՝ ընդէ՞րհարկանես զիս։ Յաղագս որոյ հաւատով մաղթողացշնորհի՛ հեզութիւնն, եւ բարձցի բարկութեան մեղքն՚ի ձեռն լաւագոյն խոստովանութեան։

Երեքշաբթի օրն պատարագն մատչի ՚ի ՍուրբԷջմիածին. եւ է՛ ընդդէմ հպարտութեան։ քանզի աստկան երեք պատուական քարինքն բերեալք ՚ի բարձրլերանց. մինն ՚ի Սինայու, եւ մինն ՚ի Թաբօրայ, եւմինն ՚ի Յորդանանու, որ է մերձ փորձութեան լերինն։Եւ լերինքն օրինակ հպարտացելոց տան ըստ սաղմոսի՝Լերինք հպարտացեալք։ Եւ ինքն Տէրն մեր յանճառփառացն խոնարհեցաւ յերկիր, եւ էջ ՚ի փրկել զմեզծառայական կերպիւ եւ խոնարհաբար։ Վասնորոյհաւատով հայցողաց տացի՛ խոնարհութիւնն, եւ բարձցիմեղքն հպարտութեան ՚ի ձեռն բարւոքխոստովանութեան։

Չորեքշաբթի օրն պատարագն մատչի ՚իԳէթսամանի ՚ի վերայ ամէնօրհնեալ Գերեզմանիամենասրբուհւոյ Աստուածածնին. եւ է՛ ընդդէմբղջախոհութեան։ Քանզի ամենասուրբն Մարիամկուսութեամբ ծնաւ զՏէրն մեր։ Կոյս նախքանզծնունդն, Կոյս ՚ի ծննդեանն, եւ Կոյս յետծննդեանն։ Սակս որոյ հաւատով դիմողաց առ ՍուրբԳերեզմանն պատարագել՝ ընձեռի՛ շնորհքնողջախոհութեան, եւ բարձցի մեղքն բղջախոհութեան ՚իձեռն կատարեալ խոստովանութեան։

Հինգշաբթի օրն պատարագն մատչի ՚ի ՍուրբՓրկիչն. եւ է՛ ընդդէմ ագահութեան։ Վասն զի աստարարին հրէայք զխորհուրդ մատնութեան եւ ետունՅուդայի զերեսուն արծաթն։ Նաեւ աստ արար զհոգեւորողորմութիւնն Փրկիչն մեր Քրիստոս յորժամ դարձաւ եւհայեցաւ ՚ի Պետրոս յուրանալն զնա եւ յայտնեացզողորմածութիւնն։ Յաղագս որոյ հաւատով ժտողացպարգեւի՛ շնորհն ողորմածութեան, եւ բարձցի մեղքնագահութեան ՚ի ձեռն մաքուր խոստովանութեան։

Ուրբաթ օրն պատարագն մատչի ՚ի ՍուրբՅօհաննու աւետարանչի եկեղեցին. եւ է՛ ընդդէմորկրամոլութեան։ Քանզի յաւուր ուրբաթու նախահարքնո՛չ պահելով ճաշակեցին ՚ի պտղոյն, եւ արտաքսեցան՚ի դրախտէն։ Եւ Տէրն մեր ՚ի վերայ խաչին զլեղի եւզքացախ ճաշակեաց։ Վասնորոյ հաւատով աղաչողաց՝շնորհի՛ առաքինութիւն պահեցողութեան Յօհաննուաւետարանչին բարեխօսութեամբն, եւ բարձցի մեղքնորկրամոլութեան ՚ի ձեռն գերակատարխոստովանութեան։

Շաբաթ օրն պատարագն մատչի ՚ի ՍուրբԳլխադիրն սրբոյն Յակոբայ որդւոյն Զեբեթեայ. եւ է՛ընդդէմ ծուլութեան։ Վասն զի սուրբն Յակոբոսարիաբար քարոզեաց զհաւատն Քրիստոսի մինչեւ եհաս ՚իՍպանիա. եւ քաջապինդ ժրութեամբն նախամարտիրոս ՚իմէջ առաքելոցն եղեւ. եւ գլխատեալ ըմպեաց զբաժակչարչարանացն վասն անուանն Տեառն նախքան զամենայնառաքեալս։ Յաղագս որոյ հաւատով խնդրողաց պարգեւի՛շնորհն արիութեան, եւ բարձցի մեղքն ծուլութեան ՚իձեռն անթերի խոստովանութեան։

Ա՛րդ՝ մի՛ ոք երկմտեսցի առնուլ զշնորհսյԱստուծոյ. միայն զհաւատն հաստատուն, զյոյսնաներկբայ, եւ զսէրն ջերմաջերմ ունելով ընկալցիզաստուածային շնորհացն զպարգեւսն ՚ի սրբութեանտեղիքս։ Քանզի հիմն ամենայն շնորհաց՝ հաւատն էբարեգործութեամբ։ Եւ Յոյսն է ակնկալութիւնամենայն բարեաց։ Եւ Սէրն է գլուխ ամենայնի։ Զոր ՏէրՔրիստոս յաւելցէ՛ ՚ի մեզ եւ հոգիս մեր զամենայնհաճոյական առաքինութիւնս, զի թերեւս գտցուք առաջինորա կամարարք եւ լիցուք տաճար եւ բնակարանշնորհացն որք ծաւալին ՚ի սրբութեան տեղեաց։