Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Սուրբ Պատանատեղին։

Մտանելով տէրունական ուխտաւորքն ՚իդրանէ սրբոյ Յարութեանն եւ Լ ոտն գնալովողջագուրեն զՍուրբ Պատանատեղն որ է հանդէպ դրանն. եւ ինքն է սպիտակ մարմարոնեայ քար մի։Երկայնութիւնն յարեւելից առ արեւմուտս Թ թիզ. եւլայնութիւնն Բ թիզուկէս. յերկրէ բարձր չորս մատն. շրջաբոլորն երկաթեայ ճաղիւ պատեալ. եւ Ը կանթեղ ՚իվերայ կախեալ։ Որոց Բ կանթեղն մեր է. մինն Ֆռանկացէ. մինն Հապէշից. մինն Կիւռճոց. մինն Սրֆից. միննՅունաց. մինն Ղպթոց։ Եւ ՚ի սնարսն կան Բ մեծամեծպղնձեայ աշտանակք որք յառաջագոյն խլեցեալք եղենանիրաւութեամբ ՚ի Վրաց եւ Յունաց. եւ յետոյՖռանկքն բռնութեամբ առին ՚ի նոցանէ. եւ է ՚ի ձեռսնոցա այսօր։