Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն եկեղեցւոյն Ֆռանկաց։

Սակաւ ինչ գնալով ՚ի սրբոյ պարտիզէն որեւ հանդէպ նորին իսկ է եկեղեցին Ֆռանկաց. որ չորսաստիճանաւ ելանելով մտանես ՚ի նա, եւ է՛ փոքրիկ։Բայց զարդարեալ է կանթեղօք եւ ծաղկօք ըստսովորութեան Ֆռանկաց, եւ ունի երեք սեղան։ Միջիննյանուն Սուրբ Աստուածածնի։ Ի մի կողմ յանուն ՍրբոյԽաչին։ Եւ ՚ի միւս կողմն գոյ պատուհան մի ուր կայ ՚ինա մասն մի ՚ի սիւնէն յորում զՏէրն կապեցին. եւյո՛յժ յարգի ՚ի նոցանէ։ Ասեն ինքեանք Ֆռանկքն թէ, ա՛ստ երեւեցաւ Քրիստոս մօր իւրոյ Կուսին Մարիամույետ Յարութեանն. վասն այն նուիրեցաւ եկեղեցիսյանուն Սրբուհոյ Աստուածածնին։ Իսկ մերայինքնասեն թէ՝ Աստ ուշաթափ եղեւ Սուրբ Կոյսն յորժամ ետեսզՄիածինն իւր ՚ի կսկծալի չարչարանս։ Եթէ այսպէս եւթէ այնպէս ՚ի պատիւ Սրբոյ Կուսին է եկեղեցիս։ Որունի երկայնութիւնն ԼԳ ոտք. եւ լայնութիւնն ԻՏոտք. եւ գոյ դուռ մի որ մտանեն աստի ՚ի բնակութիւնսիւրեանց։