Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տեղւոյն Հանդիպման Սիմոնի Կիւրենացւոյ։

Իջանելով ՚ի վայր դէպ յարեւելս եւմիտելով ՚ի կողմն հիւսիսոյ՝ գտանես բաղանիս մի. եւյանկիւնս նորին ընկողմանեալ սիւն մի մեծ. աստ ասիանկաւ Փրկիչն մեր ՚ի տկարութենէ չարչարանաց եւ ՚իծանրութենէ խաչին։ Վասն որոյ աստ ըմբռնեցին զՍիմոնԿիւրենացին, առ ՚ի բառնալ զխաչն Քրիստոսի. ո՛չ թէխնայելով ՚ի Քրիստոս, այլ զի մի՛ մեռցի ՚իճանապարհին եւ ո՛չ կարիցեն խաչել զնա։ Յաղագս որոյտեղիս յայտնի գոլով ՚ի մէջ ճանապարհի՝ յահէայլազգեաց ո՛չ պատուի յայտնապէս։ Վա՛յ ինձ։ Իհարաւակողմն սորին տեսանի բարձրաբերձ պալատբազում լուսամտօք ՚ի վերայ միոյ կամարի. ուր ասիթէ, ա՛նդ էր տունն մեծատանն որ ագանէր բեհեզս եւծիրանիս. եւ հանդէպ դրանն տուն աղքատին Ղազարուզոր գրէ սուրբ Աւետարանն Ղուկաս։