Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Սողոմոնեան Տաճարին։

Թէպէտ բազում դրունք կան տաճարինՍողոմոնի, բայց վասն շաւղի կարգի պատմութեանս՝յայսմ դրանէս որ հուպ է Պրոպատիկէ աւազանինվայելուչ վարկայ գրել զտաճարէն Սողոմոնի։ Ա՛րդ՝զմեծ եւ զփառաւոր տաճարս զայս Սողոմոն արքայնշինեաց առաւել եւ յոյժ գեղեցիկ ճարտարութեամբ որո՛չ գտանիւր ՚ի ներքոյ արեգական նման նմին. եթէ ըստձեւոյն կամ ըստ կազմուածոյն, եւ կամ պայծառութեամբեւ փարթամութեամբ։ Որ եւ ՚ի կարգս եօթնիցզարմանալեաց աշխարհի կացուցաւ եւ այլ գերազանց։Քանզի եթէ իմաստնագոյնն ՚ի բոլոր ստեղծուածս զեօթնամ ուշիմ իմաստութեամբ ձեռնարկութիւն արար ՚իկերտումն սորա ՃԿՌ արամբք, սրբատաշ մարմարոնեայքարամբք, ոսկեզօծ եւ արծաթապատ տախտակօք զոր ՚իԼիբանանու բերեալ ՚ի Քիրամայ արքայէն, որ թուի թէո՛չ բաւականացաւ լրման շինութեանն։ Ուրեմն կշռեա՛նուրբ մտօք զանպատմելի գեղեցկութիւն այնրշինութեան. եւ զարմացիր ՚ի վերայ շնորհացնԱստուծոյ որ ետ իմաստս ճարտարութեան կազմելոյզտուն բնակութեան փառաց իւրոց։ Ուստի պարծի արքայնասելով՝ Ամենեցուն ճարտարապետն ուսոյց ինձ։

Ա՛րդ՝ եթէ Աստուածն ամենեցուն ուսոյցզճարտարապետութիւնն, այսու իմա՛ թէ ո՞րքան է լեալգեղեցիկ եւ վայելուչ հրաշալի եւ զարմանալի տաճարնՍողոմոնի եւ այնու շատացիր։ Զկնի շինութեանն՝յոգնադիմի գեղեցկութեամբ զարդարեաց զնա պէսպէսանօթիւք պատուականօք յոսկւոյ սրբոյ եւ յարծաթոյընտրելւոյ եւ ՚ի պղնձոյ զտոյ անթիւ եւ անհամար. որպէս ճառէ Աստուածաշունչ գիրն եւ Յովսեփոսպատմագիրն թէ՝ արար Սողոմոն վասն տաճարի Տեառն ԺՌբաժակս ոսկոյ։ Եւ ԽՌ արծաթոյ, ԺՌ ճրագարանսոսկւոյ, եւ ԲՌ բուրվառս, հազար շուրջառս, հազարուրարս, հազար ուսնոցս, եւ հազար վակասս ոսկոյ, ակամբք պատուականօք վասն քահանայապետից։ Թողումզփողս եւ զգործիս երաժշտականաց. եւ զայլ անօթս որո՛չ գայ ՚ի գիր. եւ ո՛չ բաւականանայ ՚ի հասումնմտաց։ Այսքան իրօք պերճացոյց եւ փարթամացոյցզտաճարն որ էր տիպ այժմոյս տաճարի։ Քանզի նա՛ էրօրինակ, եւ սա ճշմարիտ։ Նա էր ստուերական, եւ սաարեգակնափայլ ստոյգ։ Ուրեմն սորա վայելէ յիշատակքոսկւոյ եւ արծաթոյ. եւ հանդերձս եւ զգեստսքահանայականս։ Ո՛չ առ ՚ի մատուցանել զզենմունսողջակիզաց, այլ առ ՚ի պատարագել զգառն անարատզՅիսուս Քրիստոս զԱստուածն մեր։ Ուստի այժմոյս միփոքրիկ յիշատակս որ դնի ՚ի դուռն սրբոյ ԳերեզմանինՔրիստոսի, եւ կամ յաթոռն իւր սուրբ, ազարապատիկհամարի Աստուած քան զՍողոմոնին որ ՚ի հնումն էր։