Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տեղւոյն ուր աղօթեաց Կոյսն վասն սրբոյն Ստեփաննոսի։

Գնալով ՚ի վիմէն դէպ ՚ի հիւսիս սակաւընթացմամբ՝ գտանի փոքրիկ վէմ մի խրեալ ՚ի մէջերկրի։ Եւ ասի զնմանէ թէ՝ Յորժամ հրէայքնըմբռնեցին զսուրբն Ստեփաննոս եւ քարկոծեցին, Սուրբ Կոյսն իջանէր ՚ի լեռնէն Ձիթենեաց եւ տեսեալզբազմութիւն հրէիցն որք շուրջ պատեալ քարկոծէինզսուրբն, կանգնեալ աստ աղօթէր վասն նորա. եւ սրտիւքաջալերէր զնա ՚ի մարտիրոսութիւն։ Վասնորոյպատուի տեղս ուխտունակութեամբ ՚ի քրիստոնէիցծառայից մօրն Աստուծոյ։ Մերձ նորին դիմելով սակաւինչ յարեւելս, գոյ վէմ մի ուր ասի, թէ՝ Յաւուրողոգոմեանն զառ ՚ի վայր լերինն Ձիթենեաց իջանելովիշոյն աստ նստաւ ՚ի վերայ աւանակին։ Եւ աստպատահեցան նմա դեսպանքն Աբգարու թագաւորին։Վասնորոյ պատուի վէմս ՚ի քրիստոնէից մեծաւ ուխտիւ։