Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն սրբոյն Ստեփաննոսի Քարկոծման Տեղւոյն։

Ի յարեւելեան քաղաքիս Բենիամենի դրանէնելանելով, յաջմէ եւ յահեկէ կան գերեզմանքայլազգեաց. եւ իջանելով ՚ի վայր դէպ յարեւելս եւմիտեալ ՚ի հարաւ ՚ի ծայր անկեան ճանապարհին՝տեսանի վէմ մի ինքնաբոյս։ Աստ քարկոծեցին զսուրբնՍտեփաննոս նախամարտիրոսն. եւ աստ աչօքն ետեսզերկինս բացեալ եւ զՅիսուս ընդ աջմէ Աստուծոյ։ Այսուխտատեղս պատուի. բայց անգիտելի է թէ կայրեկեղեցի. զի ոչ երեւի նշան շինուց, այլ հաստատիյաւանդութեանց առ ամենայն ազգս քրիստոնէից։ Որ եւտէրունական ուխտաւորքն ուխտեն համբուրելով զվէմն՝զսուրբն Ստեփաննոս բարեխօս ունելով առ Տէր։