Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տեղւոյն ուր Քրիստոս ուսոյց աշակերտացն զՀայր մերն

Աստի ՚ի վեր ՚ի բարձրաւանդակ տեղւոջ գոյարտ մի։ Աստ ուսոյց Քրիստոս աշակերտացն աղօթել. որպէս ասէ սուրբ Աւետարանն՝ Եւ արդ՝ այսպէս կացէքդուք յաղօթս. Հայր մեր որ յերկինսդ ես. սուրբ եղիցիանուն քո. եկեսցէ արքայութիւն քո. եւ այլն։Յառաջագոյն մեծ եկեղեցի էր սա. որպէս եւ քարինքորմոյն տակաւին տեսանին։ Աստ ասի եւս թէ՝ Քրիստոսեկեր զխորիսխ մեղուն յաւուր Համբարձմանն։ Մերձսորա գոյ սիւն մի ուր Քրիստոս օրհնեաց զառաքեալսնեւ մեկնեցաւ ՚ի նոցանէ եւ վերանայր յերկինս։