Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Փոքր Գալիլիոյ։

Աստի ՚ի վայր դէպ ՚ի հիւսիս իբր մղոն միեւ կէս գտանես զԳալիլիա։ Աստ ժամադիր եղեւ Յիսուս. եւ յետ յարութեանն աստ երեւեցաւ մետասանաշակերտացն. եւ նոքա երկիրպագին նմա։ Եւ Յիսուսխօսեցաւ ընդ նոսա եւ ասէ, գնացէ՛ք այսուհետեւաշակերտեցէք զամենայն հեթանոսս. մկրտեցէ՛ք զնոսայանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ։ Սա՛ եւս էրփառաւոր տաճար. զոր այլազգիքն քակեալ են եւ անհետերեւի։ Միայն թէ բլուրք քարից կան ՚ի նշան տեղւոյն։