Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն մեր վանիցն որ ՚ի Բեթլէհէմն է, այսինքն ՚ի քաղաքի Դաւթի։

Վանքն մեր է՛ յարեւմտեան կուսէ մեծիՍրբոյ եկեղեցւոյն Ծննդեանն. եւ է յոյժ բացարձակ եւլայնայարկ. եւ ունի եկեղեցի մի բարեձեւ եւ գեղեցիկքառանկիւնի յանուն Ամենասրբուհւոյ Աստուածածնին. եւ ժամատուն մի մեծ։ Եւ ունի խցերս մեծամեծսշինեալք ՚ի Գրիգոր Պարօնտիրէ լուսաւորեալ հոգւոյվասն ուխտաւորաց իջեւանք։ Եւ ունի տնտեստունսմեծաշէն. եւ ՚ի նմա փուռ հացի եւ սեղանատունս։Մանաւանդ խուց պատրիարգին է՛ գեղեցկաշէն մեծամեծլուսամըտօք. եւ ունի ներքնատունս որ ՚ի նմանէ գնայ՚ի փոքր տանիսն։ Իսկ պարտէզն է կարի վայելուչ որունի ծառս իլիմոնից եւ նռնենեաց եւ որթից եւ այլոց։Եւ գոն ՚ի մէջ վանիցս երեք ախոռք վասն անասնոց. բայց մինն գեղեցկաշէն սիւնիւք։ Եւ էր յառաջագոյնեկեղեցի. քանզի ասի ՚ի պատմագիրս Լատինացւոց գոլզսա դասատուն Ջերօնիմոսի վարդապետի նոցին։ Եւ ունիվանքս գեղեցկայարմար շինուածովք ջրհորս ցուրտս եւբարեհամս։ Այս վանքս ունի եպիսկոպոս մի վերակացուեւ ռէյիս. եւ քահանայք եւ միաբանք որզժամակարգութիւնս եւ սրբազան պատարագն անխափանառնեն միշտ ՚ի փառս Քրիստոսի ծնիցելոյն ՚ի ՍրբոյԿուսէն. եւ ՚ի պարծանս բոլոր ազգիս Հայոց։ Զոր ՏէրԱստուած հաստատ պահեսցէ, ամէն։