Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Աղբերն Սողոմոնի։

Անտի ՚ի վեր դէպ յարեւմուտս իբր Ա մղոնեւ կէս՝ գտանես երեք մեծամեծ լիճս ջրոց. ուստի ՚ինոցանէ գայ ջուրն յԵրուսաղէմ ՚ի տաճարն։ Եւ մերձսոցա գոյ բերդ մի շինեալ վասն պահպանութեան ջրոց ՚իյարապկաց երկաթեայ դրամբ եւ զինուորօք։ Մերձ այսմբերդիս յարեւմտից կուսէ իբր երկար քարընկէց մի, գտանես զաղբիւրն Սողոմոնի որ ասէ, Աղբիւր Կնքեալ։Վասն զի ՚ի ներքոյ երկրի է ՚ի մէջ կամարաշէն այրիմիոջ. գայ յարեւմտից եւ գնայ յարեւելս։