Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Խաչավանքին։

Արդ ելեալ ՚ի դրանէ հայր Աբրահամու դէպյարեւմուտս իբր Բ մղոն եւ կիսու ճանապարհ՝ գտանեսզվանս Սրբոյ Խաչին։ Էր վասն այս ազգին Վրաց. եւեկեղեցին գմբեթաշէն ՚ի վերայ չորից սեանց. եւբովանդակն նկարեալ է պատկերօք։ Եւ ՚ի ներքոյ բեմինգոյ փոս մի, որ Յոյնքն ասեն թէ՝ Աստ սքանչելեօք ծառիմն էր տնկեալ. որ եւ ՚ի նմանէ հատին զխաչափայտնՔրիստոսի։ Բայց մեք այսպէս տեղեկացաք թէ՝ յորժամՀերակլիոս թագաւորն ազատեաց զՍուրբ Խաչն ՚իգերութենէ Պարսից եւ եբեր ՚ի սուրբ Երուսաղէմ, անդիջեւանեցաւ հանդերձ Սուրբ Խաչիւն. եւ ետես կամարլուսոյ ծագեալ ՚ի վերայ Սուրբ Խաչին անդ. եւհրամայեաց զեկեղեցիս զայս շինել յանուն ՍուրբԽաչին։ Երկայնութիւն եկեղեցւոյս ՁԶ ոտն է, եւլայնութիւնն ԻԶ ոտն է։ Եւ վանքն է ՚ի ձոր տեղի, եւունի բազում խցերս. եւ այժմ ՚ի ձեռս Յունաց է։