Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

Վասն Սուրբ Յովհաննու Ծննդեանն։

Յերուսաղէմէ ելեալ դէպ յարեւմուտս՝ հակեալ փոքր ինչ ՚ի հարաւ ժամ եւ կիսու ճանապարհ՝գտանես գիւղ մի. եւ անդ է վանքն Ծննդեան Սրբոյն Յովհաննու Մկրտչին։ Եւ է վանք յոյժ գեղեցիկ. եւ եկեղեցին կարի սխրալի չորիւք սեամբք գմբեթաշէն. պէս պէս եւ երանգ երանգ քարիւք սալայարկեալ։

Եւ յաջմէ աւագ խորանին գոյ աստիճան մի որ այնու իջանեն ՚ի տեղի ծննդեան սրբոյն Յովհաննու. եւ ունի բոլոր վեց կանթեղս մշտավառս։ Եւ վանքս՝ ունի գեղեցկաշէն խցերս եւ սեղանատունս. եւ է ՚իձեռս Ֆռանկաց։ Եւ անտի յառաջ սակաւ մի՝ գոյ աղբիւր մի բարեհամ։ Եւ ասեն զայսմանէ Յոյնքն թէ՝ Սա՛ է ջուրն փորձութեան։ Ճշմարտին ո՛չ եղէ հասու։ Եւ Արապքն անուանեն զջուրս՝ Ային Քէրիմ, որ է Ակն Պատուական։