Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Ագարակին Ագրիպպայ։

Ի հիւսիսակողմն սրբոյ քաղաքիս գոյ տունմի մեծ. այս է ագարակն Ագրիպպայ։ Աստ ննջեացԱբիմէլէք աշակերտն Երեմիայ մարգարէին ԿԸ տարի։Քանզի ՚ի ժամ գերութեանն Բաբիլացւոց յղեաց զնամարգարէն բերել թուզ վասն հիւանդաց. եւ մնաց անդ ԿԸտարի հրամանաւ Տեառն. եւ զարթուցեալ եգիտ զթուզնդալար։ Մերձ սորա գոյ այր մի քարափոր. եւ էգերեզմանատուն հնոց թագաւորաց Իսրայէլի. եւիւրաքանչիւր գերեզման է՛ վիմափոր կափարիչ դռնով, յոյժ արհեստիւ շինեալ։