Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն սրբոյ քաղաքին Նազարեթու։

Մերձ Թաբօրական սրբոյ լերինն՝ քաղաքն էՆազարէթ. ուր հրեշտակապետն աւետեաց սրբուհւոյԿուսին Մարիամու եւ յղեցաւ զբանն Աստուած։ Աստ գոյԲ եկեղեցի. մինն ՚ի մէջ քաղաքին որ է վանք Ֆռանկաց, եւ է տունն Յովսեփայ աստուածահօրն եւ միւսնարտաքոյ ՚ի վերայ աղբերն եւ է Յունաց։ Եւ աստ էտունն յորում ետուն Տէրն զգիրս Եսայեայ մարգարէին. եւ յարեաւ ընթեռնուլ՝ Հոգի Տեառն ՚ի վերայ իմ։ Եւյեզր քաղաքին արտեւան լերինն է ուր կամէին քարկոծառնել զՏէրն. եւ ինքն անցեալ ընդ մէջ նոցա գնայր։Անտի յառաջ Կանայ Գալիլիացւոց ուր զջուրն ՚ի գինիփոխեաց Քրիստոս ՚ի հարսանիսն։ Սա Նազարեթու եւԱքեայու մէջն է։