Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սիրելի որդի տէր Ստեփան

Գոզլովու գրեալ գիրդ` որով գրես թէ` ի սոյն կէտ նաւ մտի, մեք ընկալաք յամսոյս 10, եւ յայլոցէ իմացայ, որ չորս օրն` հասեալ էք ի Պօլիս: Տացէ Տէր Ճշմարիտ լինիլ եւ յամենայն ուրեք յաջող ընթացս ունիլ: Վասն կորստեանն, որպէս յառաջ գրած եմ, հոգս մի ունիցիս բայց այսուհետեւ ի վնասուց զգուշ լինիցիս:

Կարապետ վարդապետն եկն ի Ղրիմու, հինգ թումանի գիրն եցոյց: Բարով գաս. այն ոչ ինչ: Պարոն Եսային մեր քանիցս մեզ գրեալ է եւ առ քեզ` զբարաթս առաքեալ Գորեցի Արէլեանց Աբէլինն` առ իւր եղբայր պարոն Դաւիթն` զորս ես առ քեզ եմ ուղեւորել. այժմ ի Թիլֆիզու եւ ի պ. Եայուն եւս կայր գրեր շատ, զորս առ մահտեսի պարոն Գալուստեանն ուղեւորեցի, եթէ իցես` տալ քեզ, իսկ եթէ գնացեալ իցես ուղեւորել:

Դու գրեալ ես թէ` ի վերայ Զմիւռի կամ Ջուղայու կոնդակ առաքեա, լուր սիրելի որդի, այժմ ոչ գոյ մեզ հարկադրութիւն գրել ի Զմիւռին: Իսկ ի Ջուղայ, գրեցի առ Մկրտիչ վարդապետ առաջնորդն նոցա եւ առ Յակոբ եպիսկոպոսն: Մին ի Հաշտարխան առ պարոն Մկրտումն, առաքեցի առաքել առ նոսա. իսկ միւսն` սովաւ առ քեզ առաքեմ, որ եթէ կամեսցիս ի վերայ Ջուղայու գնալ եւ Ճանապարհքն ընդարձակութիւն տացեն քեզ, գնասցես եւ գնալդ է բարւոք: ՊատՃառն` որ ես ի յողորմելի Տէր Յարութիւնէն գիր առի այժմ, որ 1784 թ. եւ ի հոկտեմբերի 27-ին է գրեալ ի Սուրաթու թէ` Տէր Զաքար չիք քահանայ ոմն` անընդունելութիւն է ցուցեալ կոնդակին սրբազան Վեհապետի. որպէս թէ Ջուղայու առաջնորդէն եւս հարկաւորապէս պարտ էր կոնդակ ունիլ. վասն որոյ գնացեալ է ի Մատրաս որ անդէն յօգնութիւն գտցէ ի Շամիրամ Աղային, որ ի Ճանապարհին վախՃանեալ է:

Ուստի մեք նախահոգութիւն արարեալ` գրեցի նոցա որ շուտով ի ընկալնուլ զգիրս կոնդակ գրեալ առաքեսցեն ի Բասրայ առ մահտեսի պարոն Խաչիկն եւ առ պարոն Յովհաննէսն Բէթղէհէմեան, որ նոքա տացեն քեզ եւ կամ զկնի քո ուղեւորեսցեն, եթէ գնացեալ իցես: Գրեցի եւս թէ ձեր բանն յամենայն ժամ եւ յամենայն տարի մեզ հանդիպի, իսկ մերն` այս միանգամն է հանդիպեալ ձեզ` պարտիք շուտով կատարել: Եւ եթէ Տէր Ստեփանն եկեսցէ առ ձեզ, որպէս զորդի ձեր ընկալնուլ. զի ես վստահացեալ ի սէր ձեր` յանուն վիՃակի ձերոյ` կոնդակ եւս ոչ ետու. այլ դուք եթէ կամիցիք, կարող էք յօգնութիւն առնել, եթէ ժողովուրդքն չլինիցին ի վրդովման:

Գրեցի եւ անցքն ժողովրդեանս այսմիկ համառօտապէս եւ զայս եւս թէ` զոր ինչ Տէր Ստեփանն ասիցէ զմէնջ, կարող էք հաւատալ որպէս ասացելոցն մերոց: Վասն այսմ ահա ի Բասրայ եւս գրեցի մահտեսի Խաչիկին եւ պարոն Յովհաննէսին:

Ի Սուրաթու Սրապիօնենց պարոն Ստեփանն եւս էր գրեալ մեզ գիր. ահա նորին պատասխանն եւս գրեցի:

Ողորմելի Տէր Յարութիւն այժմ եւս է գրեալ մեզ թէ` ի Բասրայ ԸՃ (800) ղուրուշ ետու աղա Ստեփանին առ քեզ առաքել, եւ իմ բոլոր խարջն աղա Ստեփանն քաշեալ ի նաւ եդ զիս գնալ ի Հնդիկս: Իսկ պարոն Յովհաննէսն Բէթղէհէմեան ԴՃ (400) ղուրուշ է առաքել ի Պօլիս, որ ի ձեռն Իսահակ վարդապետին հասեալ է մեզ: Զայսմանէ խօսեսցիս ընդ նոսա եւ զզօրութիւնն բանին գրեսցես վասն միամտութեան մերոյ: Կրցեվանցի պարոն Գաբրիէլն թէպէտ կամեցաւ այժմ մեզ ԵՃ (հինգ հարիւր) թուման փող տալ, եւ գալ յայդր ի քէն ընկալնուլ, բայց մեք ոչ առաք յանձն` մինչ մեր որքան ըստանալն ի վիՃակէդ անյայտ է:

Սրբազան վեհն այժմ եւս գրեալ էր մեզ որպէս թէ` երկու մեծամեծ վիՃակն վասն մեր մինչեւ ցայժմ պահեալ ունի, որ եթէ գնալոցեմ, փութասցեմ: Գրեցի առաքել անդ` զով եւ կամեսցի. զի ներկայս մեզ հրաման չկայ ելանել, մինչեւ տեսցուք որպէս լինի, որ սուրբ Աթոռն չվնասի:

Տեղւոյս վանքն շինեցաւ մինչեւ Ս. Խաչն` աւարտ է լինելոց: Շատ գեղեցիկ է, Աստուած հաստատուն պահեսցէ: Լուսաւորչու դրունքն եւս շինեցան ընդ դպրատանն: Եւ Մանուկն դպրապետ կացուցաւ:

Ահա Սրապիօնենց պարոն Ստեփանին որ ի Սուրաթ է, եւ այլոց` յանձնարարական գիր գրեցի վասն քոյ. թէպէտ նոցա հասցէն գրած եմ. բայց յինչ ազգատոհմէ գոլն չգիտեմ եւ յոր քաղաք գոլն: Ի պահարանին ի տեղիս իւրաքանչիւրոցն` նշանեսցես: Եւ յայսմհետէ ում անունն մեզ գրելոց իցես` նորին հօր ազգատոհմի անուանսն եւս գրեսցես, եւ յոր քաղաք գոլն, որ ըստ հանդիպմանն` ըստ այնմ նշանածով գնասցուք առ նոսա զգիր: Եւ եթէ ի Պօլիս իցես դեռ` վասն թագին եւ այլ իրաց որ պատուիրեալ եմ քեզ զորպէսն նոցին` մի ըստմիոջէ գրեսցես:

Եւ այսմհետէ` որպէս մահտեսի պարոն Գալուստեանին գրեցի, բարւոք է գիրն ձեր եւ կամ այլոց` ի Թագանրովու փօշտն ձգել. յանուն նորին կամէնդաթ` պօլկովնիկ Իվան Պետրովիչ պարոն Գասպարովին, 15 օրն հասանելոց է առ նա անվնաս, զի ես խօսեցեալ եմ ընդ նմա:

Ցանկանալով բարեյաջող ընթացիցդ` մնամ միշտ վասն քո աղօթարար խոնարհ 1786 օգոստոսի 30

Յովսէփ Արքեպիսկոպոս ի Նախիջեւան:

Մերքն զքեզ ողջունեն: Ջուղայու վարդապետաց թուղթքն, ուրոյն եդի մահտեսի պարոն Գալուստեանի թղթումն, որ եթէ յայդր իցես քեզ տացէ, եւ եթէ ոչ` պարոն մահտեսի Խաչիկին առաքեսցէ: