Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յորմէ Ճշմարիտ սիրով եւ կարօտիւ, հոգեւոր օրհնութեամբ եւ պահպանողական շնորհիւ Քրիստոսաէջ սրբոյ Տեղւոյս՚տացի ողջոյն խաղարարար` ազնուագունի սիրելւոյդ մերոյ եւ օգտախոհ որդւոյդ սրբոյ Աթոռոյս` Աստուածասէր եւ նովիմք զօրացեալ` պերՃապատիւ եւ շքեղաշուք պ. Շահամիր Աղայիդ: Որում եւ գիտութիւն լիցի: Զի յամի Փրկչին 1789 ի սեպտեմբերի 11. եւ ի 1791 ի մայիսի 13, թուղթս եմք գրեալ առ ազնւութիւն քո որոց եւ զյետինն յղեալ եմք ձեռամբ ի Հերակլ Արքայէն յայդկոյս առաքեցեալ պ. Կարապետին, եւ յուսամք թէ յիւրաքանչիւր ժամանակին հասեալք իցեն: Ապա ի թուականի Փրկչին 1789 ի նոյեմբերի 1 գրեալ թուղթդ` եհաս առ մեզ յայսմ ամի մարտ ամսոջն, որով գիտացեալ նախ զողջունէ քումմէ ուրախ եղաք: Իսկ վաղագոյն քան զայն հասին առ մեզ սիրանիշ ընծայքն քո ամբողջ ծրարաւն, ձեռամբ Թիֆլիզեցի պ. Յարութիւնի ուրումն. որք էին 4 թօփ ներկեալ կտաւ, 2 թօփ մատրփակ, 2 թօփ եզերքն ղալամքեար, 2 թօփ կապոյտ մահրամայք, 2 թօփ եաւշան ղալամքեար:

Զորս սիրով ընկալեալ շնորհակալ եղաք զբարեպաշտ սիրելւոյդ. ամենահարուստ պարգեւաձիրն լի' արասցէ զամենայն պէտս քո, օրհնեսցէ եւ զօրասցուցէ', փրկեսցէ' ի վտանգից, եւ պահեսցէ' ի խաղաղութեան եւ ի բարեյաջողութեան: Բայց զի անագանեցաւ թուղթս, պատՃառն է, նախ խուժանն զանազան զբազմաց հանապազօր կուտեալ ի վերայ մեր. եւ երկրորդ ակնկալութիւնն մեր գալստեան նուիրակ Եփրեմ վարդապետին առ այն` զի գրես թէ` ունիմ ինչ բերանով ասելոյ նմա. որ եկեալ յայդր պատմեսցէ: Եւ որովհետեւ զգործն աւարտեալ է` եւ ժամանակն առաւելապէս երկարեալ, դիտէաք նմա` որ զասացեալսն քո իմանայաք ի նմանէ եւ ըստ այնմ առնէաք զգրութիւն մեր առ սիրելիդ: Այլ այժմ թուղթ ընկալաք ի նմանէ ի Մուչլիբանդարու յանցեալ տարւոյ նոյեմբերի ամսեանն գրեցեալ, եւ ծանեաք թէ նա ո'չ ժամանէ առաջադրութեանն մերոյ: Վասնորոյ փոյթ կալաք գրել զայս թուղթ: Եւ նախ զայս ասասցուք, զի նուիրակն համառօտիւ գրեալ էր մեզ զղփոթմանէն տեղւոդ մերազնեայցն, եւ զքոյդ վրդովման, ընդ որ ո'չ սակաւ տրտմութիւն եղեւ մեզ: Այլ զի ի կրկին գալն իւր առ ձեզ ի խաղաղութիւն է համոզեալ, եւ խաղաղացեալ էք առ հասարակ, ընդ այն սրտադիւր եղաք: Հոգին սուրբ Աստուած որ ի խաղաղասէրս հանգչի, անհետ արասցէ ի ձէնջ զխռովութիւնն, եւ արմատացուցեալ զխաղաղութիւնն ի ձեզ, այնու բարեկեցիկ պահեսցէ զձեզ, զի եւ մեք բարի համբաւով ձեր զուարՃասիրտ լիցուք: Եկեսցուք այսուհետեւ ի պատասխանագրութիւն բանիցդ գրեցելոց: Նախապէս գրեալ էիր թէ` Կոստանդնուպօլիս կամ մատնեցեալ իցէ կայսերացն, կամ թէ խաղաղութիւն եղեալ է ընդ մէջ նոցա եւ Սուլտանին: Յիրաւի` ընդ Ալամանսն վաղագոյն հաշտութիւն եղեւ, եւ ընդ Ռուսսն նոր խաղաղութեան ձայնն հնչէ. եւ դաշնադրութիւն են սկսեալ առնել, կատարումն տակաւին ո'չ է յայտնի: Իսկ վարկանելով սիրելւոյդ` թէ ամենայն իրքն ըստ քոյդ հաւատալո'յ իցեն գլխաւորեալ, առ այն գրեալ էիր արկանել զհիմն արժանաւոր շինութեան առ բազում օգտութիւնս. որպէս ի Կայսերուհոյն Ռուստաց, նոյնպէս եւ ի կայսերէն Ալամանաց ստանալ զնոմոս` ընդ հրամանաւ ունելոյ զկառաւարութիւն կարգաւորաց ազգի մերոյ, եւ այլն: Եւ զՅովսէփ արքեպիսկոպոսէն գանգատանաց ո'չ ախորժել լսել ումեք եւ թողուլ յառաջնորդութեան Նոր Նախչուանու, եւ առ ամենեսեան մերայինսն գթած եւ ներող լինել: Առ որս ծանի'ր, զի յառաջագոյն մինչ Ալամանք նոր առին զՍիչով` ուր են ի մերայնոց ժողովուրդք, եւ ո'չ թողուին ի կարգաւորաց մերոց մտանել անդ, թուղթ գրեցաք առ կայսրն Յովսէփ եւ առ դեսպանն նորին որ ի Պետրպօլք, եւ յղեցաք առ Յովսէփ արքեպիսկոպոսն եւ առ Ազնիւ աղայ Յովհաննէսն, հասուցանել ի ձեռն դեսպանին զթուղթ կայսերն առ նա: Յորում էր խնդիր մեր, շնորհել զհրովարտակ համամիտ Ռուսաց կայսերուհւոյ շնորհեցելոյն: Որոց աղագաւ դեսպանն եւ Յովսէփ վարդապետն գրեցին մեզ թէ հասուցեալ իցեն առ կայսրն եւ նա խոստացեալ է կատարել զխնդիր մեր զկնի թեթեւանալոյ ի խուժանաց պատերազմին: Բայց վախՃանեցաւ, եւ բանն մնաց անկատար: Այլ մեք իսպառ ո'չ եմք վերջացեալ յայնմանէ փութոյ, զնոյն հայցուած յիշեցուցանել եղբօր նորա նորոգ թագաւորելոյն Լէօպօլայ: Տեսցուք թէ զիարդ յաջողեսցի: Եւ առ հոգեւոր որդին մեր Յովսէփ Աստուածիմաստ վարդապետն զսէր եւ զխնամարկութիւն ունելով վասն բարեջանութեանն, չունիմք յօժարիլ ունկնդնելոյ բողոքման զնմանէ թէ լինիցի, այլ օժանդակեմք նմա ըստ պատշաՃողութեանն, եւ երթեւեկն թղթոց անպակաս լինի ի մէջ մեր. առ այս մի ինչ հոգ լիցի սիրելւոյդ: Երկրորդ` գրեալ էիր զամենայն թուղթս ժառանգութեանց սրբոյ Աթոռոյս` վերանորոգել տալ ձեռնագրութեամբ իշխողին երկրիս, եւ այլն. բարեմտութեամբ է փոյթ քո, բայց ի յայն յուսաւորութենէ թէ` մերձ ի'ցէ խանգարել պետութեանց օտարասեռիցն: Եւ սակայն նոքա կա'ն այժմ յիշխանութեան իւրեանց, որպէս յերեկն եւ յեռանդն, եւ ո'չ գոյ դեռ եւս նշան դրդուեցման ինչ: Այլ մինչ նկատեցեմք զայնպիսի նշան, ի հարկէ մեք առաւել եւս հոգամք վասն նշանակելոցդ, եւ անդր իսկ քան զցուցեալսդ: Երրորդ` գրեալ էիր թէ` զԿիլիկիոյ Թէոդորոս կաթուղիկոսէն եւ զԱղուանից Յովհաննէս կաթուղիկոսէն լուաք թէ վախՃանեալ են, իսկոյն զառաջնորդս յղեա', եւ այլն: Յովհաննէս կաթուղիկոսն թէպէտ վախՃանեցաւ, բայց իրսն գոյր ընդ նմա համաժամանակ, որոյ վասն ամենայն երկրայինքն բազմակնքով աղերսեցին, եւ բուռն իշխօղն եւս խնդրեաց` շնորհել նմա վարել զկաթուղիկոսութիւն տանն Աղուանից, վասնորոյ եւ մեք ետուք: Իսկ Թէոդորոսն Կիլիկիոյ կենդանի է: Եւ Աղթամարուն առաջինն մեռաւ. եւ այլ ոմն օծաւ, եւ նա հրաժարեալ, զայլ ոմն եդին, նա եւս մեռեալ, զմիւս ոմն կացուցին. թէպէտ եւ ջանացաք խափանել, սակայն բազմիցս գրեցին եւ աղերսեցին յամառեալ ի սովորութեան իւրեանց: Զի ո'չ ինչ փոյթ է նորա ընտրել զօգտաւորն, այլ զհետ սովորութեան ընթանան: Առ այս յոլով ցաւակրութիւն գոյ առ մեզ, եւ շատ գրելիք, բայց զինչ օգուտ, վասնորոյ լռելն է բարւոք: Չորրորդ` վասն առ Սուլխան դիւանն գրեալ թղթոյդ խնդրեալ էիր յուղարկել ի Թիֆլիզ, եւ զպատասխանին յուղարկել, Սուլխան դիւանն ի վաղուց առաքեցեալ գոլով յերկիրն Ռուսաց, զթուղթն քո յուղարկեցաք ի Թիֆլիզ առ եղբայրն նորա Մանուչար Դիւանն, հասուցանել առ եղբայրն, եւ նա թուղթ գրեալ առ մեզ զպատասխանին թղթոյ քո եդեալ էր ի մէջ նորա, եւ խնդրեալ էր ի մէնջ, հասուցանել առ պ. Կարապետն եւ մեք վաղուրեմն յղեցաք ի Վան առ Ջուղայեցի տէր Յովհաննէսեան տիրացու Ստեփաննոսն ի վերայ Բաղդադու, յղել առ նոյն պ. Կարապետն որ հասուսցէ առ քեզ, յուսամ ըստ ժամանակին ժամանեալ իցէ ազնուոյդ: Պատմեմ ապա զանցից եւ զորպիսութեանց երկրիս եւ կոմանցս: Յանցելում ամի ներքինի Աղայ Մահմադ խանն տիրեալ բոլոր Արաղստանայ բազմամբոխ զօրօք եկեալ ի Դավրէժ հնազանդեցոյց զամենայն իշխօղսն երկրացս, բայց ի յԱրցախու Իբրահիմէն: Եւ մինչ դարձ արար նա ի Դավրիժու, Իբրահիմն համարձակեալ` զԿովկասային վիրագ Ուման խանն էած առ ինքն, եւ ամենայն զօրօք իւրեանց աւելի քան զի հազարաւ յեղակարծ յարձակեցան ի վերայ Նախչուանու, զքաղաքն աւերեցին, եւ զբերդն պաշարեցին. եւ մինչ ի նեղ էին արկեալ առնուլ, Երեւանայ եւ Խօյայ իշխօղքն միաբան ամենայն զօրօք իւրեանց գնացեալ պատերազմեցան` հարին զբազումս ի զօրաց թշնամեացն, եւ զայլսն վանեցին անտի. որք փախստեամբ դարձան ի Շուշի. Իբրահիմն զլազկիսն պահեաց առ իւր ի ձմռան. զի կարիցէ զչարիս ինչ հասուցանել կողմանցս. այլ խափանեցաւ խորհուրդ նոցա. եւ վիրագն ամենայն մնացորդօքն դարձաւ ի Կովկաս եւ ապահովութիւն եղեւ կողմանցս եւ սրբոյ Աթոռոյս: Այժմ զյիշեալ Աղայ Մահմադ խանէն համբաւեն թէ` եւ զՇիրազ առեալ է, եւ կրկին գալոց է յայս կողմս, եւ ի յԱրդաւիլ զսուր կապեալ թագաւորելոց է: Աստուած խաղաղութիւն շնորհեսցէ', եւ զբազմավշտակիր ազգ մեր ազատեսցէ' ի վտանգից: Ո'ղջ լեր ի Տէր: Գրեցաւ յամի փրկչին 1792 յօգոստոսի ԺԶ ի բարձրագահ Աթոռս սուրբ Էջմիածին:

Փուսուլայ:

Գիտասջի'ր եւ զայս ազնիւ սիրելիդ իմ, զի զոր գրեալ էիր թէ զմի նորատիպ գիրք իցես յղեալ առ մեզ անուանեալ Որոգայթ փառաց, թուեցաւ մեզ թէ` նշաւակ կոչեցեալ գրքուկն իցէ, զոր քանի ամօք յառաջ ընկալեալ եմք եւ ազնուոյդ եւս միամտութիւն գրեալ, բայց թէ այլ ուրիշ գիրք իցէ Որոգայթ փառացն, տակաւին առ մեզ չէ հասեալ: Եւ զի ի կարծիս էաք ի կողմանէ սորին, վասն այն ի թղթոջն ո'չ յիշատակեցաք: Այսպէս գիտացեալ` ողջ լեր Տէրամբ: