Դաւթար (1778-1800)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յորմէ սիրով եւ օրհնութեամբ բազմաւ, Քրիստոսաձիր սուրբ ողջունիւ, եւ պահպանողական շնորհիւ սրբոյ Իջմանտեղւոյս նորին գիտասջի'ր սիրելի եւ հոգեւոր որդի մեր` հարազատ զաւակ սրբոյ Աթոռոյս` Յովսէփ Աստուածաբան վարդապետ: Զի ի ՌՄԼԶ թուոջն` սրբոյ Երուսաղէմի պատրիարգ սիրելի եղբայրն մեր Յովակիմ Աստուածիմաստ վարդապետն զԿարբեցի Կարապետ վարդապետն նուիրակ պատրաստեալ օրհնեցելոյ երկրիդ եւ յղեալ ի Կոստանդնուպօլիս, վասնորոյ թէ ինքն` եւ թէ այլ ոմանք պատուաւոր անձինք ի մեծէն Պօլսոյ խնդիր էին գրեալ մեզ յորդորական զկոնդակ եւ զբաշբօրթ յղել վասն նորա` հանդերձ յանձնարարական թղթով ի վերայ քոյ: Զորս եւ մեք գրեալ յղեցաք: Բայց մարտ մեծ ընդ մէջ երկուց տէրութեանցն սկսեալ, ո'չ եւս կարաց գալ նա յայդկոյս. այլ դարձ արար ի սուրբ Երուսաղէմ. եւ մինչեւ ցայժմ նուիրակութիւն նոցին նահանջեցաւ ի վիՃակէ այտի: Իսկ նարդենիս` մինչ հաշտութեան եւ խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ զերկրացդ, Յովակիմ պատրիարգն զայլ ոմն Կարապետ վարդապետ, ի միաբանից իւրոց այր խոհեմ եւ համեստ նուիրակ կարգեալ Աստուածախնամ երկրիդ, եւ առաքեալ ի մեծն Պօլիս, վերստին գրեալ եւ խնդրեալ էր ի մէնջ զկոնդակ գրել ի վերայ երկրիդ եւ զբաշբօրթ ի վերայ կամէնդաթացն. եւ զթուղթ յանձնարարութեան ի վերայ քոյ: Իսկ մեք զյառաջագոյն գրեալ կոնդակն բաւական համարելով` նոր ո'չ գրեցաք. այլ զբաշբօրթն ի նորոյ գրեցաք. ընդ որում եւ զայս թուղթ առ սիրելիդ գրելով պատուիրեմք, զի ի գալ ժամանելն յայդր յիշեալ Կարապետ խոհեմամիտ վարդապետին` մեծաւ սիրով ընկալցիս եւ ի սէր ունիցիս միշտ յամենայնի մխիթարելով եւ շահելով, եւ առ գործոյն ձեռնտու եւ օժանդակ լիցիս ի սրտէ, յորդորելով զՔրիստոսասէր օրհնեալ ժողովուրդսն ի յառատ տուրս: Քանզի յայտնի է ահա զի քանի տարիք անցին` յորս ո'չ եկն անտի նուիրակ յայդր. եւ ո'չ էհաս նոցա օգնութիւն այտի. ապա այժմոյս եկելոյն օգնելդ յոյժ հարկաւոր է, եւ ջանասցես արդիւնաւոր առնել զգործն, ի պատիւ եւ յօգտութիւն Քրիստոսակոխ սուրբ Տեղեացն տնօրինականաց` եւ մանաւանդ սրբոց Յակովբեանց Առաքելոց հրաշազարդ աթոռոյն: Եւ ի կողմանէ պատուոյն` որպէս յառաջագոյն եկելոցն եղեալ է ըստ վաղվաղականն սովորութեան, նոյնպէս եւ դիւրին լիցի. զի այնու եւ քոյդ պատիւն եւ եւս առաւելանի` քան թէ նուազի: Ուրեմն` որպէս վայելուչն է բարի անուան քո եւ համբաւոյ, այնպէս խոհեմաբար եւ բարեմտօրէն ջանասիրեսցես, զի ըստ գրեցելոյս մերոյ մարդասիրեալ շահիցի առաքեցեալդ, եւ գործն իւր լաւապէս յառաջանայցէ, որով օգտիցի սուրբ տունն այն յայսպիսում բարեսպառ ժամանակի, եւ Պատրիարգ վարդապետ եղբայրն մեր սրտադիւր եւ շնորհակալ լիցի. եւ վախՃանաբար դու եւս վարձատրիցիս յԱստուծոյ եւ վայելեսցես զշնորհ եւ զօրհնութիւն Տեառնաշրջիկ ցանկալի սրբոց վայրացն եւ սրբոց Առաքելոցն Յակոբեանց: Ողջ լեր ի Տէր, յանձնեցեալ ի նախախնամական բարերարութիւն նորին:

Գրեցաւ յամի Փրկչին 1792 եւ ի թուականիս մերում ՌՄԽԱ. յօգոստոսի.. ի լուսակառոյց Աթոռս ամենայն Հայոց` սուրբ Էջմիածին: